FOSERCO Việt Nam là viết tắt của Công ty Tư vấn và Dịch vụ Nước ngoài tại Việt Nam. Trong xu thế quốc tế hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang tích cực hội nhập với nền kinh tế toàn cầu và luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam để phát triển kinh doanh. Trước những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, FOSERCO Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm giúp các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.