Công ty cổ phần khoáng sản VKC theo phương châm phát triển bền vững: “Từ tài
nguyên kháng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh; thân thiện với môi trường, thích, ứng với biến đổi khí hậu; hài hoà với địa phương và cộng đồng; hài hoà với đối tác và bạn hàng; hài hoà giữa các công ty thành viên và người lao động”
Tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, vận tải đường bộ,
đường biển, xây dựng và phá dỡ công trình xây dựng. Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.